Huishoudelijk reglement

De vereniging staat open voor eenieder die interesse heeft in rollenspelen en/of de activiteiten die de vereniging organiseert. Lidmaatschap is een voorwaarde voor deelname aan Live Action Roleplay-activiteiten. Minimaal één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden op uitnodiging van het bestuur. Tijdens deze vergadering wordt een nieuw bestuur verkozen. Het zittende bestuur doet hiervoor een voorstel. Indien gewenst kunnen leden een alternatief bestuur formeren waarna verkiezing door de vergadering plaatsvindt. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tegen het einde van het verenigingsjaar ontvangen leden een verzoek tot betaling van de contributie voor het volgende jaar. Indien hier niet op wordt gereageerd, zal een herinnering worden verstuurd. Wanneer ook na deze herinnering geen reactie volgt, wordt er van uit gegaan dat op voortzetting van het lidmaatschap geen prijs wordt gesteld. Opnieuw aanmelden als lid blijft mogelijk, tenzij het bestuur om andere redenen het lidmaatschap heeft opgezegd. Wanneer iemand zich later in het jaar aanmeldt als lid, moet toch de volledige contributie worden betaald.

Bij beschadigingen en/of vernielingen worden alle kosten in rekening gebracht bij de veroorzaker zulks ter beoordeling van het bestuur. Wanneer leden zich schuldig maken aan wangedrag, agressie of spelbederf tijdens door de vereniging georganiseerde activiteiten krijgen zij een waarschuwing of wordt in ernstige gevallen van bestuurswege het lidmaatschap opgezegd.

Arcana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen en verliezen aan bezittingen of personen.

De volledige tekst van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt op verzoek aan de leden beschikbaar gesteld. Stuur hiervoor een email naar het bestuur via het contactformulier.